TRT A.Ş: Genel Müdür’e en yüksek memur maaşı, istenmeyen personele havuz yolu

Anayasa değişikliğine uyum kapsamında hükümetin çıkardığı son 703 sayılı KHK ile TRT Genel Müdürü maaşı en yüksek devlet memuru maaşı ile eşitlendi.

Fazla ikramiye ile erken emekliliğe teşvik, istenmeyen personele ise “istihdam fazlası” gerekçesi ile devlet personel havuzu yolu gösterildi. Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutulan TRT, kendisi şirket kurup, ortak olabilecek, personelini yüksek ücretle kendi şirketlerinde istihdam edebilecek.

Sözleşme ücreti, ikramiye, ek gösterge, taban aylıkları, sosyal yardım, zam ve tazminatlarla mali haklar yönünden TRT Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı’na eş değer pozisyonda değerlendirildi.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren


İBRAHİM EREN BİLAL ERDOĞAN’IN OKUL ARKADAŞI

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olması ile biliniyor.

“MADDE 95- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon

Kanununun;

“Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü mali hakları”

MADDE 13- Genel Müdüre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti (ikramiye dahil) ödenir. Aylık ödemelerinde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınır.”

TRT’YE ŞİRKET KURMA VE ORTAK OLMA HAKKI GETİRİLDİ

“Şirket kurma, satın alma ve ortaklık”

MADDE 37 – Yönetim Kurulu, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir. Mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilir veya devralabilir.

TRT, KAMU İHALE KANUNU VE SÖZLEŞMELERİNDEN MUAF TUTULDU

“Kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin Kurum payına bakılmaksızın, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.”

“Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.”

“MADDE 47 -Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun her türlü alını, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Bu iş ve işlemler yönetmelik ile düzenlenir.”

TRT KENDİ ŞİRKETİNE KENDİ PERSONELİNİ FAHİŞ ÜCRETLE GÖREVLENDİREBİLECEK

“Kurum personeli Genel Müdür onayı ile Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna ait şirketler ile ortak olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu başkanı ve/veya üyesi olarak görevlendirilebilir. Diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, bu kişilere ödenecek ücret görevlendirildikleri şirketin Yönetim Kurulunca belirlenir. Söz konusu personelin kadroları ve pozisyonları ile ilişkileri devam eder ve bu kadroya ilişkin haklarını almaya devam eder.”

ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA TRT YERLİ YABANCI İSTEDİĞİ KİŞİYİ İSTİHDAM EDEBİLECEK

“ı) Özel hukuk hükümlerine tabi personel kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama, sözleşmeye, sözleşmenin feshine, feshi halinde ödenecek tazminat ile ücretlerine, her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancı uyruklu personeldir. Özel hukuk hükümlerine tabi personel yönetici kadrolarında görevlendirilebilir.”

GENEL MÜDÜRÜN İZNİ OLMADAN TRT PERSONELİ SORUŞTURULAMAYACAK

“k) Genel Müdürlük personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Genel Müdür tarafından verilir.”

k) 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ” sözleşmeli” ibaresi ” özel hukuk hükümlerine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.
l) 60 mcı maddesinin başlığı “Kamulaştırma ve taşınmaz tahsisi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

TÜM KAMU MÜLKÜ YA DA ARAZİSİ BEDELSİZ TRT’NİN EMRİNDE

“Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilir.”

ESKİLERİ EMEKLİYE TEŞVİK: %30 VEYA %50 FAZLADAN İKRAMİYE

“GEÇİCİ MADDE 14 – Kurum personelinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ve de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla;

a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla beş yıl kalanlar için %30,
b) Yaş haddinden emekliliğine beş yıldan daha fazla kalanlar için %50, fazlasıyla ödenir.

İSTENMEYEN PERSONEL İSTİHDAM FAZLASI İLAN EDİLİP HAVUZA ATILACAK

“GEÇİCİ MADDE 15 – Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istihdam fazlası personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı, Kurum tarafından yapılan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar. Atama teklifi yapılan Kurum ve kuruluşça ilgili personelin atamaları 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Kurumda nakle tabi ihtiyaç fazlası personel, hangi ilde görev yapıyor ise aynı ile ataması gerçekleştirilir. Bu ilde söz konusu personelin atanacağı kadro bulunmaması halinde talep ettikleri 3 ili sırayla belirleyerek, tercih formlarını Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verir. Kurum aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına gönderilen bu tercihler, söz konusu atama teklifinde dikkate alınır. Bu nitelikte tercih bildirmeyen personelin işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Kurumun nakle tabi personeli, Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanmaları halinde, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının hepsini almaya devam ederler.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ