Erdoğan Rejiminin İnşası-3

Erdoğan Rejimi'nin İnşası yazı dizimizin üçüncü bölümü:
İSTİHBARAT DEVLETİNE GEÇİŞ
 
1)Normal yargılama usulleri etkisiz hale getirilerek ve yargının elinden fonksiyon gaspı yapılarak yürütme eliyle kişiler hakkında yargısal hüküm verilmekte, tamamen yürütmenin etkisine ve manipülasyonuna açık istihbari bilgiler (fişleme bilgileri) ve iftiralar kullanılarak işten çıkarmalar, öğrencilikten ilişik kesmeler ve kalıcı tasfiyeler yapılmaktadır. 
 
Anayasanın aksini belirten açık hükümlerine rağmen TBMM tarafından yasa haline getirilen 667 sayılı KHK (6749 sayılı yasa) ile yürütmenin emrindeki çok dar kapsamlı bir kurulun/komisyonun sübjektif ve mesnetsiz değerlendirmeleriyle kamu çalışanlarının soruşturmasız ve yargısız şekilde kamu ile ilişiklerinin kesilmesi usulü kalıcı hale getirilmektedir (KHK 667 ve 6749 sayılı yasa madde 4).

 
Bu şekilde 657 sayılı devlet memurları kanununun disiplin soruşturması hükümleri ortadan kaldırılmakta, memuriyet güvencesi sona erdirilmektedir. Toplu ve büyük hacimli birçok memur alımı için KPSS şartı ortadan kaldırılırken, henüz yargı tarafından kovuşturması tamamlanmamış 2010 KPSS sınavıyla ilgili iddialar üzerinden insanlar doğrudan memuriyetten atılmakta, somut delile dayanmadan diğer KPSS sınavlarıyla yerleşmiş memurların yürütme eliyle işlerine son verilmesi talimat edilmektedir (KHK 670 madde 6). 
 
KPSS yerleştirmeleri bahane gösterilerek işten atılan insanların açtığı veya açacağı davalarda mahkemelerin tazminata hükmetmesi yasaklanmaktadır (KHK 675 Madde 17/3). 
 
Mahkeme hükümlerine dayalı birçok cezai müeyyide belirli bir zaman kısıtına veya ileride yeniden değerlendirmeye tabi iken KHK’lar ile yapılan işlemler geri dönüşü olmayan şekilde icra edilmektedir.
 
 Haksız ve mesnetsiz ithamlarla ihraç edilen insanların mesleki yeterliliklerini gösteren lisans ve ruhsat gibi belgeleri de iptal edilmekte, piyasada kendi mesleklerini icra etmesine dahi engel olunmaktadır. 
 
KHK’larda bu yönde hüküm olmasa bile ihraç edilen insanların SGK kayıtlarına şerh düşüldüğü ve bu şekilde özel sektörde de iş bulmalarının engellendiği duyumları alınmaktadır. 
 
Yine fişlenen ve ihraca uğrayan insanların tapu kayıtları üstünde yargı organları dışında hukuka aykırı bir talimatla şerh düşülmekte, insanların bunları değerlendirerek kendilerine yeni bir iş ve hayat düzeni kurmasının önüne geçilmektedir. 
 
Bununla da yetinilmeyerek yürütme eliyle oluşturulan yargısal hükümlere karşı normal yargı yollarıyla yapılacak itirazların önü kesilmeye çalışılmaktadır. 
 
Yargı müesseselerinin faaliyet alanına müdahale edilerek, zararın büyümesini ve telafi edilemeyecek sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek olan yürütmeyi durdurma kararları yasaklanmaktadır. 
 
En temel insan hakkı ve evrensel hukuk normu olan hak arama hürriyeti yok edilmektedir. KHK hükümleriyle kapatılan kurum ve kuruluşların tazminat talebinde bulunması dahi yasaklanmaktadır (KHK 677 Md 6).
 
2)KHK’lar ile verilen yargısız infaz hükümlerinin dayandığı bilgi ve belgeler konusunda önemli şüpheler bulunmaktadır.
 
 KHK’lar ne olduğu meçhul bilgiler, belgeler ve duyumlar üstünden terör örgütüne mensubiyet, bununla irtibat ve iltisak şeklinde ifade edilen kesin hükümler vermektedir. 
 
Öncelikle terör örgütü tanımlamasının hangi usulde ve neye dayanılarak yapıldığı bilinmemektedir. Bu konuda MGK tarafından karar alınmış olsa dahi bu kararın hangi somut delillere, olaylara ve gerekçelere dayandığı belli değildir. 
 
Hem örgüt tanımlamasında, hem de kapatma ve ihraç hükümlerinde bilgi ve belgelerin ne şekilde, nasıl, kimler tarafından elde edildiği, tespit edildiği, ne şekilde kullanıldığı ve ne tür bir değerlendirme sonucunda hüküm verildiği meçhuldür. 
 
Yetkililer tarafından da kabul edildiği üzere söz konusu tespit ve değerlendirmelere göre şahıslardan öte her yönüyle kayıt altında olan ve sürekli denetlenen dernek, vakıf, okul ve hastane gibi kurumlar için dahi yanlış işlemler yapılmıştır. 
 
Bazı KHK’larda bu işlemleri düzeltmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik özel maddelere yer verilmiştir. Düzeltme işlemi teknik olarak işlev sağlasa dahi listelerde bütün dünyaya terör örgütü üyesi veya destekçisi olarak ilan edilen şahıs ve kurumların itibarının onarılması mümkün olmayacaktır.

YAZI DİZİMİZİN İLK BÖLÜMÜ: http://aktifhaber.com/genel/erdogan-rejiminin-insasi-1-h86732.html

YAZI DİZİMİZİN İKİNCİ BÖLÜMÜ: http://aktifhaber.com/genel/erdogan-rejiminin-insasi-2-h86823.html
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ