Bildirici, RTÜK üyeliğinin düşürülmesini mahkemeye taşıdı

Faruk Bildirici, üyeliğinin düşürülmesinin durdurulması için harekete geçti. Bildirici Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.
CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.


SAVUNMASI ALINMADAN İŞLEM YAPILDI

Bildirici yürütmenin durdurulması talepli dava dilekçesinde kararın hukuka uygun ve somut gerekçelere dayanmadığını belirtti. Dilekçede, üyeliğinin düşürülmesi için gerekçe gösterilen tüm iddialara tek tek yanıt veren Bildirici, karara dayanak oluşturan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in başvurusunun kin ve garez saikiyle yapıldığına dikkat çekti.

Bildirici ayrıca üyeliğinin düşürülmesine gerekçe olarak ileri sürülen iddialarla ilgili savunmasının alınmadan işlem yapıldığı bilgisini de verdi.

Dilekçede “Görevden çekilmiş sayılma kararının Üst Kurul’da alınması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerinin gaspı niteliğinde olup Anayasa ve kanunlara açıkça aykırıdır” diyen Bildirici şöyle devam etti:

‘TBMM’NİN YETKİSİ GASP EDİLDİ’

“RTÜK üyeleri Anayasa ve yasa uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün milletvekillerinin katıldığı oylamayla seçilmektedir. Ben de TBMM’de yapılan oylamada 283 oy ile bu göreve seçildim. 283 milletvekilinin seçtiği bir RTÜK üyesi olarak altı kişinin el kaldırmasıyla görevden çekilmiş sayılmam yetki gaspıdır.

Bu durum ‘usulde paralellik ilkesi’ne de aykırı olduğu gibi RTÜK’ün ‘özerk, bağımsız ve tarafsız’ bir kuruluş olmasına gölge düşürücü niteliktedir. RTÜK’ün 25 yıllık tarihinde ilk kez kullanılan bu yöntemle bundan sonra 9 kişilik kurulda 5’i bulan taraf, susturmak istediği ya da hoşuna gitmeyen azınlıktaki bir üyeyi savunma bile almaya gerek duymadan kuruldan atabilir. Demokrasi ve çoğulculuk açısından açısından vahim bir durum doğmuştur.”

‘KURULUN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK’

“Zaten yasa da Üst Kurul’a bir üyeyi ‘üyelikten çekilmiş sayma’ yetkisi vermemiştir. 6112 sayılı Kanun’un 38.maddesinin altıncı fıkrası şöyledir:

‘Bu maddede belirtilen esaslara aykırı davranan Üst Kurul üyeleri görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus Üst Kurul tarafından resen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonucunda karara bağlanır ve gereği için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.’

Burada sözü edilen, Üst Kurul’un ‘değerlendirme’ yaparak, ‘çekilmiş sayılma’ durumunun olup olmadığını tespit etmesi ve TBMM’ye bildirmesidir. TBMM de bu tespiti alarak Genel Kurul’a iletir, üyenin çekilmiş sayılıp sayılmayacağına ilişkin karar orada verilir.”

“YASADAKİ 'ÇEKİLMİŞ SAYMA' YETKİSİ TBMM'YE AİTTİR”

Kanunda açıkça görevden alma yetkisi başka bir makam verilmedikçe görevden alma ancak ‘yetki ve usulde paralellik ilkesi’ gereği göreve atayan ya da seçen makamca yapılabilir. Kanunda RTÜK’e verilen yetki bir üyenin durumunu saptayarak gereğinin yapılması için TBMM’ye bildirilmesi yetkisidir. Yasadaki ‘gereğini’ yapma yani ‘çekilmiş sayma’ yetkisi TBMM’ye aittir. Aksi düşünceden hareketle dava konusu olayda olduğu gibi aksi şekilde davranılması halinde RTÜK kurulundaki 5 kişilik sayısal çoğunluk her zaman için TBMM’nin iradesinin üzerinde bir irade oluşturabilir.

Dava konusu işlemle görevden çekilmiş sayılmama karar verilmesi, ‘yetki gaspı’ hatta RTÜK üyelerinin TBMM Genel Kurulunca seçilmesi nedeniyle “fonksiyon gaspı” oluşturacak derecede ağır bir sakatlıktır.”

Bildirici yürütmenin durdurulması nedenlerini ise şöyle sıraladı:

‘YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUM’

“Yukarıda açıklandığı üzere dava konusu işlem usul ve esas yönünden hukuka açıkça aykırıdır. Dava konusu karar derhal tarafıma tebliğ edilmiş olup bunun üzerine kurumdaki odamı boşaltmam ve kurumdan ayrılmam istenmiştir.

Bundan sonraki Üst Kurul toplantılarına katılmam da engellenmiş durumdadır. Ayrıca dava konusu karar sonrasında yeni üye seçimi yapılması için TBMM Başkanlığı’na yazı yazılmıştır. Dava konusu işlemin bu açılardan telafisi imkânsız zarar doğuracağı açıktır. 2577 sayılı Kanunun 27. Maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmiş olması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum.

Dava konusu görevden çekilmiş sayılmama ilişkin işlem, üyelik görevimi yerine getirememe sonucu doğurmasının yanı sıra TBMM tarafından yeni üye seçimi yapılacak olmasına yol açtığından 2577 sayılı Kanunun 27/2. Maddesi uyarınca UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEM niteliğinde olduğundan, yürütülmesinin savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere İDARENİN SAVUNMASI BEKLENMEKSİZİN durdurulmasını talep ediyorum.”
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER MEDYA HABERLERİ