Erdoğan Rejiminin İnşası-2

Erdoğan Rejimi'nin İnşası yazı dizimizin ikinci bölümü:
KHK’LARLA İNŞA EDİLEN YENİ REJİM
1)KHK hükümleri ve uygulamaları ile ancak bir kanun konusu olabilecek, OHAL uygulamasının gerektirdiği tedbir anlayışının çok ötesine geçen, huzur ve güvenliği sağlama amacıyla ilişkisiz veya çok dolaylı yoldan ilişkili, kalıcı ve köklü kurumsal düzenlemeler yapılmaktadır.

Söz konusu düzenlemeler kapsamı ve konusu itibarıyla normal yasama faaliyetiyle yapılması gerekirken, yasama organının yetkileri hukuksuz şekilde yürütme tarafından kullanılarak fiili durum ortaya çıkarılmaktadır. Örneğin, özellikle 669 sayılı KHK ile (6756 sayılı kanun); 


•Harp akademileri, askeri liseler, astsubay hazırlama okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, askeri sağlık kuruluşları kapatılmakta veya devredilmekte, 
•Bir taraftan bunlar kapatılırken diğer taraftan İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmakta, 
•Askeri yargı ve yargıçlara, harp okullarına dair hükümler tamamen yeniden düzenlenmekte ve askeri yargı Milli Savunma Bakanı üzerinden yürütmenin etkisine alınmakta, 
•Yüksek Askeri Şuranın kompozisyonu siyasi etkiye tamamıyla açık hale getirilmekte, 
•Genel Kurmay Başkanının atanma usulüne müdahale edilmekte ve icracı yetkileri ortadan kaldırılmakta, 
•Kuvvet komutanları doğrudan Bakana bağlanmakta, 
•Subay ve astsubay yetiştirme ve temin sistemi tamamen değiştirilmekte ve nitelik yerine iktidar partisine yakınlık ve sadakat odaklı bir personel yapısına kapı aralanmaktadır. 

OHAL İLE İLGİSİZ KONULAR
Bunun yanında yargı, güvenlik ve içişleri sisteminde köklü değişiklikler yapılmakta, OHAL ile tamamen ilgisiz olan ve çok daha uzun vadeli çalışma ve planlama gerektiren eğitim, yükseköğretim ve sağlık sistemiyle ilgili önemli düzenlemeler uygulamaya konulmaktadır. 

•Rektör atamalarında seçim usulü kaldırılmakta, YÖK tarafından belirlenen asgari 3 yıl profesörlük yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanının doğrudan atama yapması, bir ay içinde atama yapmazsa ve bunu müteakip YÖK iki hafta içinde yeni aday sunmazsa keyfine göre atama yapması usulü getirilmektedir (KHK 676 madde 85).
•Vakıf üniversitelerinin rektörlerinin ataması Cumhurbaşkanının onayına tabi kılınmaktadır. 
•YÖK denetleme kurulu yeniden düzenlenmektedir (KHK 676 madde 86).
•OHAL ile hiç ilgisi olmadan özel kursların açılması konusunda düzenleme yapılmakta, daha önce kurulan Maarif vakfına özel şartlarla kendi bünyesinde ve yurtdışında kamu görevlisi görevlendirme yetkisi verilmektedir (KHK 676 madde 83). 
•Memuriyetten atılan binlerce öğretmen nedeniyle oluşan öğretmen açığını kapatmak için Kalkınmada Öncelikli Yöre kılıfıyla ileride kadroya geçirilmek üzere KPSS’siz sözleşmeli öğretmen alımı yapılmaktadır (KHK 674 madde 2).
•Sonradan yasalaşan (6755 sayılı yasa) 668 sayılı KHK ile Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatı tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanmakta ve baştan aşağıya yeniden şekillendirilmektedir.
•Listeler halinde ihraç edilen binlerce sağlık personelinin ortaya çıkardığı açığı kapatmak için sağlık personeli rejimi üstünde çok ciddi etkisi olması beklenen sözleşmeli personel istihdamı uygulamasına geçilmektedir (KHK 676 madde 76)

ÇERÇEVE KANUN GİBİ
Bazı KHK’ların neredeyse bütün maddeleri her biri birer çerçeve kanun gibi değerlendirilebilecek kapsamlı kanunlarda değişiklik hükümlerinden oluşmaktadır. 
 
•Harp okulunda mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin subaylığa kabul edilmemesi yanında, askeri liseler dâhil kapatılan eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin uzun yılların gayreti ve yatırımları sonucunda elde ettikleri kazanılmış hakları ellerinden alınmakta, bunlar kendilerine yeni tanımlanan eğitim ve meslek alanını kabullenmek veya eğitim hayatını sonlandırmak tercihlerinden birisine mecbur bırakılmaktadır.

•Lise ve dengi okul mezunları için KPSS şartı dahi aranmadan siyasi etkiye açık mülakat usulü harici hiçbir ölçme değerlendirmeye tabi olmadan özel harekât polisi olabilmenin yolu açılmaktadır (KHK 671 madde 26).

•KPSS’siz istihdam usulü sadece özel harekât polisi, sağlık personeli ve öğretmenlik ile sınırlı kalmamakta, KPSS sınavına girmiş ve atama bekleyen yüzbinlerce kariyer memur adayı açıktayken Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesinde çalışan mevcut memurlara kariyer uzmanlığı hakkı verilmektedir (KHK 676 madde 61).

•OHAL gerekçesiyle askeri sosyal tesislerin kullanımı konusunda dahi düzenleme yapılmaktadır (KHK 674 madde 47).

•17-25 Aralık soruşturmalarının ardından hedef seçilen ve arşivlerindeki yasal dinleme kayıtları yok edilmek istenen TİB tümden kapatılmakta, yetki ve görevleri BTK’ya devredilmektedir (KHK 671 madde 21-23)

•Daha önce kurulan ancak yapısal sorunları nedeniyle tam işler duruma gelemeyen İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının yetkileri artırılarak tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli kuruluş haline getirilmektedir. Bu durum yatırımlarda yerel özelliklerin göz önüne alınmasını zorlaştıracağı gibi kamu yatırım, bütçe ve ihale uygulamasındaki dağınıklık ve karmaşıklık daha da artırılmaktadır (KHK 674 madde 35).

EMİR KULU İSTİHDAMI
İşten atılan çok sayıda nitelikli ve tecrübeli kamu çalışanına karşılık sınavsız, yarışmasız ve kayırmacı mülakatla daha düşük nitelikli ve tamamen siyasetçinin emir kulu haline gelmiş yeni eleman istihdamına imkân tanınmaktadır. 

17-25 Aralık operasyonları bahane edilerek Emniyet teşkilatında uygulamaya konulan ve şeffaf, adaletli, niteliğe ve yarışmaya dayalı personel istihdamını sağlayan düzenlemeleri etkisiz kılan niteliksiz yandaş kamu elemanı alım yöntemi, bu kez 15 Temmuz darbe girişimi bahane gösterilerek başta subaylar, astsubaylar, öğretmenler ve sağlık personeli olmak üzere bütün kamuya yaygınlaştırılmaktadır. 

Fişlenip ihraç edilen ve büyük kısmı tutuklanan tecrübeli hâkim ve savcılara karşılık, hâkim ve savcı adaylarının adaylıkta geçen çalışma süresine bakılmadan yürütmenin emrinde çalışan HSYK tarafından hemen mesleğe kabul edilmesi (KHK 667), hızla binlerce yeni hâkim ve savcı adayının alımı için çok az nitelik arayan yeni bir sınav açılması, üstün nitelikler gerektiren savaş pilotlarının istihdamında dahi normal üniversite öğrencilerine başvuru hakkının tanınması (KHK 671, 6757 sayılı Kanun md.3) ve subay ve astsubaylık kabul (nasb) sisteminin askeri eğitim veren kaynaklar dışına yöneltilmesi KHK’lar ile getirilen yandaş kadrolaşması sisteminin çok sayıdaki düzenlemesine birkaç örneği teşkil etmektedir.

YAZI DİZİMİZİN İLK BÖLÜMÜ: http://aktifhaber.com/genel/erdogan-rejiminin-insasi-1-h86732.html
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ