OHAL'i düzenleyen 12. madde 344 oyla geçti

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşarak Meclis'e taşıdığı anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenleyen 12. madde 344 oyla kabul edildi.
Bugün AYM'nin üye sayısını düşüren 13. madde ve HSYK'nın üye sayısını 13'e çıkartan 14'üncü maddelerin de oylanması bekleniyor. Genel Kurul, saat 14.00'te kapılarını açtı. CHP ve HDP'nin verdiği grup önerilerinin ardından TBMM'de şu anda görüşmeleri tamamlanan 12. maddenin görüşülmesine geçildi. AKP'li İsmail Saydam'ın ilk 4 maddeyle ilgili olarak "İleride ilk 4 madde de değiştirilebilir" sözleriyle başlayan sert tartışmaların ardından yapılan oylamada 344 kabul, 133 ret, 2 boş, 3 geçersiz oy çıktı. Oturuma verilen 45 dakikalık aranın ardından 13. maddenin görüşülmesine geçildi.

12. madde; cumhurbaşkanının OHAL yetkisi düzenliyor

12'inci madde, cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenliyor. Düzenlemeye göre, OHAL'de kararnamelere Meclis onayı süresi bir aydan üç aya çıkarıldı. OHAL gerekçelerine seferbelik hali de eklendi. Anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanı OHAL ilan ettikten sonra temel haklar ve siyasi haklar konularında da sınırlayıcı kararname çıkarma yetkisine sahip olacak. Teklifin komisyona gelen ilk halinde temel haklar ve siyasi haklar alanı, cumhurbaşkanının olağanüstü hâl döneminde çıkaracağı kararnameler dışında tutulmuştu. 


Kabul edilen 12. madde şöyle:

MADDE 12- 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır.

"III. Olağanüstü hal yönetimi MADDE 119- Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER SİYASET HABERLERİ