Sur’daki tarihi yapılar için Danıştay’dan emsal karar

Danıştay, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dengbêj Evi'yle ilgili acele kamulaştırma kararını iptal etti. Kararın kültür varlığı niteliğindeki yapılar için emsal olduğu belirtiliyor.
Mezopotamya Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’in haberine göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİKDK) bu kararı, Diyarbakır Mimarlar Odası’nın talebi doğrultusunda aldı.

Bakanlar Kurulu’nun 21 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı kararla Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki yapılar için “acele kamulaştırma” kararı verilmişti. Bu karara karşı, hak sahiplerinin hukuk mücadelesi, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) takılmıştı. Danıştay ve AYM, “acele kamulaştırma” kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruları reddetmişti.

Ancak DİDDK tetkik hakimi, Oda'nın kendisine ait kültür varlığı niteliğindeki yapıyla ilgili talebini yerinde gördü ve kararını şöyle gerekçelendirdi:


"Korunması gerekli kültür varlığı olan taşınmazların 2942 Sayılı Kanun’un 27’nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi hukuken mümkün olmadığından, bu nitelikteki dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılmasına yönelik dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı; bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozularak, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının dava konusu taşınmaza yönelik kısmının iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.”

DİDDK de hakimin düşüncesini yerinde görerek kültür varlığı niteliğindeki yapıları ilgilendiren 2863 Sayılı Koruma Yasası'nı hatırlattı ve “acele kamulaştırma” kararına yasada atıf yapılmadığını belirtti.

Üst kurulun kararı ise şöyle:

“2942 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca tesis edilen 21/03/2016 günlü, Bakanlar Kurulu kararının sivil mimarlık örneği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 415 ada, 15 parsel sayılı dava konusu taşınmaza yönelik kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir." 

Mahkeme kararının, “acele kamulaştırma” kapsamına alınan kültür varlığı niteliğindeki yapılar için emsal olduğu belirtiliyor. 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ