GENEL
TSK'ya operasyonda 166 tutuklama TSK'ya operasyonda 166 tutuklama 88 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı.